BARNKONVENTIONEN

Barnkonventionen består av 54 artiklar (artikel = regel) om säger att barn upp till 18 år har egna rättigheter. När något ska göras som förändrar för barn måste vuxna lyssna på barnens tankar och åsikter. Beslutet ska vara för barnets bästa.

Alla länder som sagt att de ska följa barnkonventionen måste göra allt de kan för att följa den. Idag har alla länder utom USA valt att följa den. Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn. Medan staten ska stötta föräldrarna och underlätta för dem att ta hand om barnen.

Barnkonventionen gjordes av FN och antogs 1989. Från och med januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige.

Fyra artiklar är huvudprinciper

Fyra artiklar i barnkonventionen är huvudprinciper. Det betyder att oavsett vilken av de 54 artiklarna en pratar om så måste alltid de fyra huvudprinciperna vara med.

Filmer om barnkonventionen

Artikel 12
Varje barn har rätt att bli lyssnat på i frågor som rör barnet.

Artikel 6
Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Filmer om barnkonventionen

Dessa filmer har elever i årskurs 6 på Rosenlundsskolan i Jönköping gjort tillsammans med Rafiki. De har utbildats om barnkonventionen och sedan skapat filmerna för att berätta för andra barn om deras rättigheter. De ger exempel ur vardagen och ser hur det ser ut med rättigheter i andra delar av världen. 

Barnkonventionen 3
Varje barns bästa

Barnkonventionen 8
Rätten till sin identitet

Barnkonventionen 9
Rätten till sin familj

Barnkonventionen 13
Yttrandefrihet

Barnkonventionen 14
Åsiktsfrihet och religionsfrihet

Barnkonventionen 27
Skälig levnadsstandard

Barnkonventionen 31
Rätt till lek, vila och fritid

Barnkonventionen (kort version)

1. Ett barn är varje människa under 18 år.

2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

4. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har  huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.

6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

7. Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

8. Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

9. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

10. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

11. Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

13-15. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.

16. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

17. Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

18. Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

20. Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad.

21. Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas.

22. Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

23. Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

25. Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.

26. Varje barn har rätt till social trygghet.

27. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.

28. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

29. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

30. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.

31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

32. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.

33. Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

34. Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

35. Staten ska bekämpa handel med barn.

36. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

37. Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

38. Inget barn får användas som soldat.

39. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40. Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert.

41. Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i stället.

42. Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.

43-45. FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar och granskar att staterna följer barnkonventionen genom en särskild rapporteringsprocess.

46-54. En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den.

Källa: Unicef

Barnrättsboken

Hör barns röster från hela världen. Här finns berättelser om deras vardag. Upptäck likheterna och upptäck FN:s Barnkonvention.
Ladda ner Barnsrättsboken i PDF

Mer information

Ladda ner Barnsrättsboken i PDF
Ladda ner Barnkonventionen som PDF
Besök FNs webbplats
Besök svenska FN-förbundets webbplats