Tema God utbildning för alla

Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. Länderna ska hjälpas åt så att alla får gå i skolan. Så står det i barnkonventionen.

innehållet i detta tema:

Alla ska få gå i skolan!

För tio år sedan gick nio av tio barn i skolan. Så är det nu också. Men i dag är det fler barn som går färdigt hela skolan.

Att bara vara inne i en skola gör inte att man lär sig saker. Det måste finnas bra undervisning också. I många länder har antalet barn i skolan ökat, men det har inte blivit fler klassrum eller fler lärare. Därför har det blivit viktigt att öka kvaliteten i utbildningen.

Alla ska gå grundskola och gymnasium. För att det ska vara uppnått till år 2030 måste alla barn ha börjat skolan senast 2018.

Det globala målet om god utbildning har tio delmål. Ett handlar om att alla ska gå grundskola och gymnasium. För att det ska vara uppnått till år 2030 måste alla barn ha börjat skolan senast 2018. Ett annat delmål är att flickor och pojkar ska ha lika möjligheter. Tillhör man ett minoritetsfolk eller någon annan grupp som är utsatt i samhället ska barnen ändå ha samma rätt att gå i skolan som alla andra. Det finns delmål om säkra skolor och om universitetsutbildning för fler. Vuxna som inte fått utbildning ska också få lära sig läsa.

I de här målen mäter man inte bara hur många som är i skolan, utan också hur bra det går med läsning och räkning. Då kan man förbättra det som behövs. Det är viktigt för att alla ska få en god utbildning.

Av tio barn, går nio i skolan. Nästan alla.

En del skolor är inte bra. Ibland saknas lärare. Ibland är det hundra barn i samma klassrum. Då är det trångt och störigt. Det blir svårt att lära sig. Ibland finns inga skolor där barn bor. Skola ska vara gratis.

De Globala målen nr 4 säger att alla har rätt till GOD utbildning. Alla ska få lära sig räkna och skriva!

Tema: God utbildning för alla

Globala målen 4 - God utbildning
FNs Barnkonvention